MAF Arkitektkontor AB


Vindkraftsutredning


Samhällsplaneringsuppdrag
Beställare: Gällivare kommun
Tid för genomförande: 2009 - pågående
Medverkande:
Mats Sandqvist, Fysisk planerare
Frida Eriksson, Samhällsplanerare
Underkonsult: 
Ragnhild Svonni, Samernas Riksförbund

Klimatförändringarna är ett av de största hoten som mänskligheten står inför under de kommande åren, där utvecklingen av förnybara energikällor kommer att spela en alltmer avgörande roll. Vindkraft är ur miljösynpunkt det bästa alternativet för utvinning av energi, och potentialen för vindkraft i Sverige är stor, inte minst i Norrlands inland. Tidigare vindmätningar visar exempelvis att området kring Suorva har idealiska vindförhållanden. Det vindkraftverk som finns i Suorva idag har faktiskt visat sig vara det mest produktiva i världen i sin klass.

Gällivare kommun har ansökt om och beviljats medel hos Boverket att genomföra en kommuntäckande vindkraftsutredning. Boverket har dessutom beviljat medel för utredning av vindkraft i kommungränsen mellan Gällivare och Jokkmokks kommun. Syftet med utredningarna är att de ska utgöra underlag till den kommunala översiktsplaneringen och att kommunerna på detta sätt anger lämpliga områden för vindkraft.

Arbetet med de båda vindkraftsutredningarna påbörjades 2009 och pågår fortfarande. Utmärkande för arbetet har varit den fortlöpande dialogen med kommuner, myndigheter, samebyar samt berörda markanvändare och intressenter. Genom att arbeta i varv har det varit möjligt att successivt komplettera och fördjupa utrednings- och analysarbetet, i kombination med samråd i olika former. I varje varv har områden kunnat väljas bort. De områden som slutligen skickats ut på samråd har därför varit väl utredda samt förankrade i kommunen.

MAF's uppgift har varit att bistå med planeringsunderlag genom processen samt att visa vilka effekter och konsekvenser vindkraftetableringar ger upphov till. MAF har dessutom varit föredragande vid samrådsmöten och ansvarig för framställning av rapporter. Som underlag för analysarbetet har 3D-modeller byggts upp samt siktanalyser genomförts i olika typer av GIS-program. Fotomontage har utförts för att analysera vindkraftens visuella påverkan i extra känsliga områden.

Vindkraftsutredningarna har nu skickats ut på samråd så att företag, organisationer, markägare, samfälligheter m.fl, ska kunna lämna sina synpunkter.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.