MAF Arkitektkontor AB


Naturrum Laponia


Planprogram, detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning för naturrum Laponia vid Stora Sjöfallet.

Samhällsplaneringsuppdrag
Beställare:
Gällivare kommun
Tid för genomförande:
2008-2010
Medverkande:
 
Mats Sandqvist, Fysisk planerare
Mia Persson, Arkitekt SAR/MSA
Frida Eriksson, Samhällsplanerare

Laponia, bestående av de fyra nationalparkerna Sarek, Muddus, Padjelanta och Stora Sjöfallet samt de två naturreservaten Sjaunja och Stubba, utsågs 1996 till världsarvsområde av FN-organet UNESCO. Därmed är Laponia ett av fyra världsarv i världen som representerar ursprungsbefolkningens landskap. Världsarvskommitténs motivering för utnämning av Laponia som världsarv lyder enligt följande:

"Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald. Området, som alltsedan förhistorisk tid varit befolkat av samerna, är ett av de bäst bevarande exemplen på ett nomadområde i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling."

I syfte är att uppmärksamma och belysa den storslagna och värdefulla natur som Laponia och Stora Sjöfallet består av samt att informera och inspirera till vistelse och naturkontakt i området, pågår ett stort utvecklingsarbete i hela Laponiaområdet. Som en del i utvecklingsarbetet ingår etableringen av ett nytt statligt naturum. Med ambitionen att skapa ett naturum av högsta klass har en arkitekttävling anordnats, i vilken Wingårdhs bidrog med det vinnande förslaget.

Inledningsvis togs ett planprogram över området fram. Utredningsområdet i planprogrammet omfattade ett större område än vad som slutligen skulle komma att detaljplaneläggas. På så vis kunde ett större grepp om områdesförutsättningarna tas samt av de effekter ock konsekvenser som kan tänkas uppstå i samband med etableringen av naturum Laponia.

Förutom planprogrammet har MAF även tagit fram detaljplanehandlingar samt en miljökonsekvensbeskrivning för naturum Laponia.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.