MAF Arkitektkontor AB


Kalix kommun


Samhällsplaneringsuppdrag
Beställare:
Kalix kommun
Tid för upprättande:
2000-2009
Medverkande:

Mats Sandqvist, planförfattare MAF
Anders Ökvist, planhandläggare Kalix kommun

Kalix kommun beslutade redan i början av 2000-talet att påbörja arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Arbetet inleddes med omfattande samråd. Dåvarande kommunalrådet Peter Eriksson Miljöpartiet var drivande. Arbetet har periodvis legat nere för att senare återupptas.

Planen är heltäckande och de kommunala målen och rekommendationer har inarbetats i planen för respektive samhällssektor. Översiktplanen är väl genomarbetat med beskrivning och rekommendationer och för varje delområde som redovisas på plankartan. För alla större byar redovisas planeringsförutsättningar och rekommendationer för nytillkommande bebyggelse.

MAF;s uppgift har varit att ta fram planeringsunderlag, skriva rapporten och sammanställa plankartor till översiktsplanen. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Kalix den 12 oktober 2009.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.