MAF Arkitektkontor AB


Översiktsplan Jokkmokks kommun

 

Projektbeskrivning

Kommuntäckande översiktsplan 
Beställare: Jokkmokks kommun
Färdigställande: 2011

Medverkande: 
AnneLie Granljung, Samhällsplanerare
Annika Ohls, Samhällsplanerare 
Annie Arnqvist, Arkitekt

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för att redovisa kommunens visioner och avsikter om hur förvaltning och utveckling av tätorter och landsbygd på lång sikt ska ske. Översiktsplanen utgör underlag för framtida planläggning samt underlag för prövning av bygglov och andra tillståndsärenden.

Genom miljöbalken har översiktsplanens roll i det förebyggande miljöarbetet stärkts. Den kommunala översiktsplaneringen ses som ett led i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.

MAF;s uppgift har varit att ta fram planeringsunderlag, skriva rapporten och sammanställa kartor till planen. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011.